5-STAPPENPLAN

1. Kennismaking op informatiemiddag

Iedere eerste zondag van de maand is er een informatiemiddag voor belangstellenden. Deze vindt plaats aansluitend aan de ALV. Belangstellenden zijn welkom vanaf 12.30 uur en kunnen mee lunchen om op die manier kennis te maken met de andere groepsleden. Aansluitend wordt er informatie gegeven over:
– Het plan: locatie – ambities – etc.
– Het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)
– Communicatie & werkwijze
– De belangrijkste tot op heden genomen besluiten – stand van zaken
De volgende documenten worden toegelicht:
– Ambitieplan
– Statuten, Huishoudelijk reglement, Dragon Dreaming
– Organogram/ taken ALV – bestuur – werkgroepen
– Projectdeelname overeenkomst (PDO) met bijlagen
– Projectplanning en contactmomenten
– Projectbegroting en voorlopige woningprijzen
– Document met alle woningbudgetten
– Krediettoets
– Indien klaar: Beeldkwaliteitplan, Programma van Eisen, Verkavelingplan en ontwerpstukken, contract architect etc.

2. Inschrijving als (aspirant) lid

Na betaling van € 100 inschrijvingsgeld wordt een geïnteresseerde lid/aspirant-lid.
Deze € 100 kan worden verrekend met de verplichtingen volgende uit een getekende PDO. (Geïnteresseerde kan kiezen om direct lid te worden en dus ook direct aan alle verplichtingen te voldoen zoals vermeldt onder punt 4 (dit bepaalt de plaats op de lijst) of om eerst aspirant-lid te worden. In dat geval zijn er nog geen (betalings)verplichtingen.

3. Bijwonen van twee ALV's

Na inschrijving kunnen aspirant leden 2 vergaderingen bijwonen. Hierbij worden zij gekoppeld aan een lid van de vereniging (een buddy) Deze zal zoveel mogelijk alles wat onduidelijk is toelichten.

Iedere vergadering wordt afgesloten met een gezamenlijke lunch. Ook dit moment is bedoeld om informatie te geven en elkaar daarnaast beter te leren kennen. Ditzelfde geldt vanzelfsprekend ook voor deelnemers die besluiten direct lid te worden.

4. Ondertekening PDO en voldoen aan de financiële verplichtingen

  • Na besluit om lid te worden moet voldaan worden aan de volgende (financiële) verplichtingen:
  • Jaarcontributie voor het lopende jaar betalen (in 2019 € 300,-)
  • Krediettoets uitvoeren
  • Ondertekenen van de projectdeelname overeenkomst (PDO)
  • Voldoen storting(en) u.h.v. PDO
  • Invullen van PVE

5. Keuze locatie/woning

Na voldaan te hebben aan verplichtingen genoemd onder punt 4 is het lidmaatschap effectief.
Volgorde van lidmaatschap is bepalend voor de keuzemogelijkheid van de locatie van de woning. Met de architect kan nu een individueel gesprek gepland worden (zodra we in deze fase zitten)